خلقت در نظام اسلام
بهمن۲۶

خلقت در نظام اسلام

در دين اسلام تمامي مسائلي كه مطرح ميشود در پايان به خداوند ختم شده اينگونه بيان ميشود كه اول و اخر شئ يا ان مسئله در نظر خدا استالبته رسيدن به اين بينش در هر فردي ممكن نيست مگر اينكه مردم با قدرت واقعي خدا و عظمت او به خوبي اشنا شده و آن را احساس كرده باشند.اصلي ترين منبعي كه حتي مردم عادي هم در ان مي توانند به گشت و گذار پرداخته و با اسرار آفرينش هستي اشنا شوند قرآن كريم است و بعد از ان اخبار و احاديثي كه از پيامبر(ص) و امامان (ع) نقل شده است.لبته همانگونه كه ذكر شد هر چيزي در عين ظاهر باطني نيز دارد  اين امر براي قران نيز صادق است .چنانكه براي قران هفت باطن و بيشتر ذكر شده است كه شما ايه اي را مي خوانيد در ظاهر به چيزي مي رسيد و اما در باطن ان ايه جيزي هست عظيم تر و باشكوه تر و همين گونه تا چندين مرتبه. اصولا خود قران معجزه اي از طرف خداست و در اين شكي نيست چه از نظر عبادي و چه ازهر نظر ديگر كه شما فكر ان را كنيد براي مثال اعجاز قران كريم از نظر علمي به گونه اي است كه تا اخرين ساعتي كه اين جهان پا برجاست مي تواند مسائلي جديد را براي بشر بازگو و پيش گويي كند در مثال اين امر در ايه اي از قران كريم اورده شده است كه از هر چيزي زوج افريديم شايد كه متذكر شويد و به ياد خدا اييد حال اين ايه را مي توان در زمان ها و براي مصاديق زياد و بيشماري ذكر كرد چنانچه مردمي كه هزار سال پيش زندگي مي كردند تنها چيزي كه از اين ايه مي فهمدند هممان چيزهايست كه در ظاهر مي بينند مثل زوجيت زن و مرد و گياهان و حيوانات … واما در زمان حال با پيشرفت هاي بسيار بزرگي كه در علوم مختلف صورت گرفته شما به راحتي مي توانيد اين ايه را به تمام ذرات عالم و تمام نيروهاي ان تعميم دهيد ان چنان كه در واقعيت و در ظاهر كه ما ميبينيم حقيقتا اين گونه است. براي اينگونه مسائل مثال هاي زيادي مي توان اورد مثل :ما اسمانها را همواره گسترش مي دهيم كه اشاره به انبساط جهان دارد و در جاي ديگر مي فرمايد زماني كه ستارگان و خاموش و سرد شوند كه مي تواند به دو حالت اشاره كند يكي اينكه تمامي ستارگان واقعا خاموش شوند يا اينكه انقدر از مادور شوند كه نور انها از نظر ما محو گردد يا در جاي ديگر مي فرمايد كه ما اسمانها را همچون طومار در هم خواهيم پيچيد گه اشاره دارد به نظريه جهان بسته وبازگشت...

بیشتر بخوانید