سیاره ناهید یا زهره پرنورترین جرم آسمانی پس از خورشید و ماه است. این شب‌ها هم بهترین فرصت برای دیدن این سیاره زیبا در آسمان صبح‌گاهی است.
سیاره زهره از خود نوری ندارد و نور خورشید را بازتاب می‌کند و به خاطر ابرهای غلیظی که جو سیاره را فرا گرفته‌اند، درصد زیادی از نور خورشید را بازتاب می‌کند. به همین دلیل است که ما این سیاره را بسیار پرنور و زیبا در آسمان شب مشاهده می‌کنیم. از طرف دیگر به نسبت این‌که سیاره چقدر از زمین دور یا به آن نزدیک شود، میزان روشنایی که از سیاره دریافت می‌کنیم متفاوت است. هم‌چنین زهره سیاره‌ای داخلی محسوب می‌شود که بین مدار زمین و خورشید در حال گردش به دور خورشید است و از زاویه‌های مختلف، میزان نور متفاوت بازتاب می‌کند. اگر زهره جلو یا پشت خورشید باشد، نمی‌توان آن را از زمین رصد کرد، زمان مناسب برای رصد آن موقعی است که با زاویه‌ای مناسب نسبت به زمین و خورشید قرار گرفته باشد. گاهی این زاویه  زهره را در بیش‌ترین کشیدگی شرقی در مدار قرار می‌دهد که اندکی پیش از غروب آفتاب در آسمان زمین دیده می‌شود (در این حالت زهره رو به مشرق در آسمان اوج گرفته است) و گاهی در بیش‌ترین کشیدگی غربی قرار می‌گیرد که باید قبل از طلوع خورشید آن را رصد کرد (در این حالت زهره رو به مغرب در آسمان اوج گرفته است).
اکنون یکی از آن زمان‌های مناسب فرا رسیده و سیاره زهره در بهترین حالت نسبت به زمین و خورشید قرار گرفته است و از زمین هم کم‌ترین فاصله را دارد. هم‌زمانی همه این اتفاقات باعث شده است که سحرگاه این شب‌ها زهره پرنورتر از هر زمان دیگری دیده شود.

اگرکمی سحرخیز باشید، دو ساعت مانده به طلوع خورشید، می‌توانید این سیاره زهره را در پرنورترین حالت ببینید. اکنون زهره در کشیدگی غربی در مدار خود نسبت به زمین قرار گرفته است.
قدر ظاهری یا میزان روشنایی سیاره زهره در کم‌ترین حالت ۳/۸- و این روزها‌ در پرنورترین حالت ۴/۹- است. این میزان روشنایی آن‌قدر زیاد است که در تاریکی مطلق می‌تواند سایه ایجاد کند.

نکته جالب توجه این‌ است که این روزها حتی می‌توان خواهر دوقولوی زمین (سیاره زهره) را در آسمان روز هم مشاهده کرد. کافی است زهره را قبل از طلوع خورشید دو یا سه بار به فاصله‌ی ده دقیقه مشاهده کنید و مسیر حرکت آن در آسمان را به خاطر بسپارید. پس از طلوع خورشید اگر همان مسیر را دنبال کنید و با کمی دقت می‌توانید زهره را با وجود نور خورشید هم ببینید!

By مدیریت پورتال

مدیریت پورتال الکترونیکی نجوم

پست های مرتبط

یک دیدگاه