این سؤالی است که در طول زمان ذهن بسیاری از انسان ها را درگیر خود کرده است.در حال حاضر جواب های زیادی به این پرسش داده شده است.یکی از معتبر ترین جواب ها که مادر نظریه ای به نام مهبانگ یا انفجار بزرگ می باشد٬بیان کننده ی آن است که تمامی کیهان در زمانی دور در یک نقطه بصورت توده ای چگال و پر جرم انباشته شده بود که این توده در اثر حادثه ای در خود ریزش می کند و انفجاری رخ می دهد که این انفجار را انفجار بزرگ و نقطه ی آغاز کیهان می دانیم.


در اینجا به کلیات حوادث رخ داده پس از وقوع این انفجار می پردازیم.
 
میلیاردها سال پیش تمامی اجرام جهان از جمله ستارگان و کهکشان ها در نقطه ای انباشته شده بودند.پس از مدتی بدلایل ناشناخته ای ، این توده ی منسجم که حجمی ناچیز و جرمی برابر تمام ستارگان وکهکشان های عالم داشت ، تبدیل به موجی عظیم شد و به فضای سرد و بی جان قدم نهاد.(غلبه بر هیچ)
واقعه ی تبدیل توده ی منسجم به موج عظیم را انفجار بزرگ (BIG BANG) یا مهبانگ می نامند.
مراحل انفجار بزرگ.

ثانیه صفر پس از انفجار بزرگ:

ایجاد ابعاد جهان.(طول – عرض – ارتفاع – زمان- …)
 

ثانیه ۴۳-۱۰ پس از انفجار بزرگ:

پیدایش نیروهای بنیادین.(جاذبه – گرما – مغناطیس – الکتریسیته)
 

ثانیه ۳۶-۱۰ پس از انفجار بزرگ:

پیدایش ذرّات بنیادین.(کوارک – لپتون – میون – فوتون – نوترینو – پوزیترون …)
 

ثانیه ۶-۱۰ پس از انفجار بزرگ:

پیدایش ذرّات اصلی.(پروتون – نوترون …)
 

دقیقه سوم:

پیدایش نخستین عنصر.(هیدروژن)
 

بعد از ۳۰۰۰۰۰ سال:

کاهش دما به ۳۰۰۰ درجه سانتی گراد.

توانایی الکترون ها برای ماندن در مدار هسته

ایجاد دومین عنصر(هلیم)

 

بعد از ۴۰۰۰۰۰:

پیدایش سومین عنصر.(لیتیوم)
 

بعد از یک میلیون سال:

تا این لحظه بدلیل فزونی الکترون های رها شده ، کیهان مات بوده و فوتون ها نمی توانستند کیهان را بپیمایند.در این لحظه با جذب الکترون ها به کمک پروتون ها و قرار گیری آن ها در مدار هسته ، فوتون ها توانستند مسافت ها را بپیمایند و کیهان را شفّاف سازند.
 

بعد از یک میلیارد سال:

ایجاد ابر هایی غول پیکر که ماده ی سازنده ی آن هیدروژن و هلیم و لیتیوم و همچنین ذرّات بنیادی اندکی است که هنوز جذب اتم ها نشده اند.
 
چند میلیارد سال بعد
 

ابرهای غول آسای هیدروژن و هلیم ، خوشه های کهکشانی را بوجود آوردند.

مناطق متراکم تر ، کهکشان ها را ساختند.

پیدایش نسل اوّلیّه ی ستارگان.

پیدایش عناصر سنگین تر.(بریلیم – بور – کربن – نیتروژن – اکسیژن …)

پیدایش دومین نسل از ستارگان.(خورشید ما یکی از این ستارگان است.)

پیدایش سیّارات.(زمین ما یکی از این سیّارات است.)

 

۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

سرد شدن زمین.
 

۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

پیدایش خشکی ها و رشته کوهها.
 

۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

پیدایش حیات در آب.
 

۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

پیدایش جلبک های سبز – آبی.(آغازتخمیر سلولی و ورود اکسیژن به جوّ)
 

۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

پیدایش چند سلولی ها.(یوکاریوت ها)
 

۷۰۰۰۰۰۰سال پیش:

پیدایش جانداران پیچیده.(اسفنج ها و …)
 

۵۵۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

ورود حیات به خشکی.
 

۴۵۰۰۰۰۰۰۰سلل پیش:

پیدایش گیاهان در خشکی.
 

۲۵۰۰۰۰۰۰۰سال پیش:

پیدایش جانوران.(دایناسور ها و دیگر جانواران)
 

۴۰۰۰۰۰۰۰سال پیش تا کنون:

پیدایش پستانداران از جمله انسان.
 
« فتبارک الله احسن الخالقین. »

By روابط عمومی پورتال

روابط عمومی پورتال الکترونیکی نجوم

پست های مرتبط

یک دیدگاه